Uczelniane Centrum Informatyczne

O nas

Uczelniane Centrum Informatyczne formalnie jest jednym z najmłodszych działów na Politechnice Białostockiej. Zostało powołane na mocy Zarządzenia nr 80 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 12 grudnia 2008, jako odpowiedź na stale rosnące potrzeby informatyzacji Uczelni. Komórka bezpośrednio podlega Rektorowi.

UCI nie rozpoczynało pracy od zera. Powstało na bazie dotychczasowego Biura ds. Obsługi Informatycznej Uczelni, przejmując po nim całość jego dotychczasowych obowiązków , doświadczenie i zdobytą wiedzę.

Obecny skład Uczelnianego Centrum Informatycznego:

  • dr inż. Waldemar Pacuk - kierownik
  • Marcin Kiełbowicz - administrator sieci komputerowych
  • Bosko Ewelina - administrator systemu IRK
  • mgr inż. Marek Opacki - administrator systemu USOS
  • mgr inż. Jacek Stankiewicz - administrator platformy e-learningowej oraz sieci w budynku CNK
  • mgr Marek Stankiewicz - administrator Portalu edukacyjnego i systemu ELAM
  • inż. Andrzej Szyłkowski - administrator systemu TETA
  • mgr inż. Wioleta Zera - administrator systemu TETA
  • mgr inż. Mariusz Gbur - administrator portali PB

Do głównych zadań UCI należy wsparcie informatyczne wszystkich działów administracyjnych Uczelni, konserwacja i zarządzanie dotychczas istniejącymi systemami oraz szeroko rozumiane wsparcie technologiczne. Ponadto UCI wyszło z inicjatywą ścisłej koordynacji działań o charakterze informatycznym na szczeblu międzywydziałowym.

Do zadań Centrum należy w szczególności opieka nad kluczowymi dla działania uczelni systemami, takimi jak TETA – podstawowy program do zarządzania finansami na Politechnice, USOS – powszechnie używany system obsługi studentów na szczeblu poszczególnych dziekanatów, oraz IRK – popularna Irka, którą na pewno poznał każdy ze studentów młodszych roczników w czasie rekrutacji na studia. Ponadto UCI opiekuje się stroną główną Politechniki Białostockiej oraz systemami wykorzystywanymi w poszczególnych jednostkach administracyjnych. Do obowiązków Centrum należy również opieka nad sprzętem komputerowym wykorzystywanym w komórkach administracyjnych Uczelni.

Zespół UCI składa się ze specjalistów praktycznie wszystkich głównych dziedzin informatyki: począwszy od zagadnień typowo sprzętowych, technologii sieciowych, na zaawansowanym programowaniu skończywszy. Podział zadań jest ściśle dopasowany do umiejętności i wynika nie tylko z bieżącego zapotrzebowania, ale głównie z długoterminowych planów jednostki. Planowane są kolejne wdrożenia systemów mogących nie tylko usprawnić pracę Uczelni, ale także rozwój i ścisłe dopasowanie do bieżących warunków aktualnie użytkowanych aplikacji. Jednym z pierwszych poważnych wdrożeń będzie zaawansowany system intranetowy, którego zadaniem będzie ułatwienie wymiany dokumentów i sprawnego przepływu informacji pomiędzy jednostkami Politechniki. Ponadto UCI współtworzy Strategię Informatyzacji Politechniki Białostockiej oraz opiniuje na prośbę władz Uczelni sprawy związane z informatyzacją.